Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

logo website bijscholing WMO

Website VWS:

externe linkMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Basismodel Meldcode

Speciaal voor de functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode moeten opstellen, is een basismodel van de meldcode ontwikkeld. Met behulp van dit basismodel kan de meldcode op maat worden gemaakt van de betreffende organisatie of praktijk.

Meldcode app

externe linkApp voor iPhone of iPad

externe linkApp voor Android

Linkedin

externe linkWet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Branchegerichte meldcodes

Onderwijs

Handelingsprotocol huiselijk geweld en kindermishandeling Onderwijs: Dit protocol (ontwikkeld door GG&GD Utrecht) is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers: a.Concierge, b. Leerkracht c. Directeur, School Maatschappelijk Werk, IB-er
externe linkZie beschrijvingen op: Handelingsprotocol bij kindermishandeling.

Kinderopvang

De externe linkBrancheorganisatie Kinderopvang heeft in juli 2013 een versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang.

Dierenartsen

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een Meldcode Dierenmishandeling opgesteld. Daarin wordt ook het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld uitgelegd. Op de KNMvD-website is een dossier Mldcode dierenmishandeling beschikbaar.

Jeugdgezondheidszorg

Richtlijn kindermishandeling: De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vormt in deze externe linkrichtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld. Op de site van externe linkV&VN meer informatie, ook over bijscholingsaanbod (voor toegang tot de documenten is inloggen verplicht).

Artsen

Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen schade door kindermishandeling kunnen oplopen en voor volwassenen slachtoffers van huiselijk geweld. KNMG heeft een externe linkdossier kindermishandeling en een externe linkdossier volwassenengeweld. De KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is hier te externe linkdownloaden.

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) externe linkonderzoekt in de gezondheidszorg en ook in andere sectoren of zij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, of die meldcodes de juiste stappen bevatten en of het personeel geschoold is in het gebruik van deze meldcode.